ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਡਿਕਟਨੇਅਰ ਰਸੇਸ-ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ. 2013.

  • ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਜ਼ੀਪਾ
  • ਸਲੇਟੀ- cheeked nonnula

ਰਿਕਾਰਡੇਜ਼ ਡੀ ਆਉਟਰਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੇਅਰਸ:

ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਿਆ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ-ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਟ੍ਰਾਈਕੈਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਅਕਲੈਟ-ਪਾਈਟ੍ਰਾਈਨ ਬਲੈਂਚ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਫਿੱਕੇ-ਬਰੇਸਡ ਆਈਲਡੋਪਸਿਸ - ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਟਿਮਲੀਜਾ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤ à ... ... ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮਿ žਡੋਨੇਸ

ਪਾਇਲਕਾਗੁਰਕਲਿ ਪੇਲੀਨੀ ਤਿਮਾਲੀਜਾ - ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਕਾਸਟੋਮਾ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਐਂਗਲ. ਫਿੱਕੇ ਛਾਤੀ ਹੋਈ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. ਗ੍ਰੇਵਾਂਗੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਅਕਲਤਤ - ਪੋਇਟ੍ਰਾਈਨ ਬਲੈਂਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕਸੀਅਵ ਪਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ - ਸਮੱਗਰੀ 1 ਆਰਡਰ: ਗ੍ਰੀਬਜ਼ (ਪੋਡਸਿਪੀਡਿਫਾਰਮਜ਼) 1.1 ਪਰਿਵਾਰ: ਗ੍ਰੀਬਜ਼ (ਪੋਡੀਸੀਪੀਡੀਆ) ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ

ਬਲੈਕ-ਕੈਪਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੈਮੀਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਓਕੋ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

1. ਵੰਡ

ਉਹ ਕੈਮਰੂਨ, ਸੀਏਆਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿੰਨੀ, ਗੈਬਨ, ਘਾਨਾ, ਗਿੰਨੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਉਪ-ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।

2. ਵੇਰਵਾ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 - 16 ਸੈ.ਮੀ., ਭਾਰ 22 - 36 ਗ੍ਰਾਮ. ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਫ਼ਿੱਕਾ ਹੈ "ਆਈਬ੍ਰੋ".ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੈਪ, ਸਲੇਟੀ ਨੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਲੇਖ ਸਰੋਤ:

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ:

ਕਲੀਵੀਰੀ, ਇਲਾਡੋਪਸਿਸ, ਇਲਾਡੌਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ, ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ, ਅਰਥਲਿੰਗਸ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ, ਬਲੈਕ-ਕੈਪਡ ਮਾ mouseਸ ਥਾਈਲਮੀਆ,

ਜੀਨਸ ਇਲਾਡੋਪਸਿਸ.

ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ ਟ੍ਰਾਈਹੈਸਟੋਮਾ ਕਲੀਵੇਰੀ ਐਂਗਲ. ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈਡੋਪਸਿਸ ਵੋਕ. Genਗਨਬ੍ਰਾਵੇਨ ਬੁਸ਼ਡਰੋਸਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਬਲੈਕ-ਕੈਪਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਕ. ਲਾਤੀਨੀ ਨਾਮ ਆਰਕਾਈਵ BVI: ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ. ਕਲੇਵੇਰੀ: ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ -. ਬੋਲੀਸੀ ਕਲੇਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ?. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ ਬਲੈਕ-ਕੈਪਡ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੈਮੀਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ, ਐਫਐਮਏ ਆਈ.ਈ. 34 ਕਲੇਨ ਅੰਟੂ.

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਈਲੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ: ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ genਜੈਨਬ੍ਰਾਵੇਨ. ਰੀਡ ਬੈਂਟਿੰਗ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ, ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ ਪਵੇਲ, ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਪੁਵੇਲੀ ਇਲੈਡੋਪਿਸਸ ਫਿੱਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟਸ, ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ ਬ੍ਰਾ .ਨ ਆਈਲਾਡੋਪਸਿਸ,. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਕਲੀਵੇਰੀ ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਫੁਲਵੇਸੈਂਸ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਪੁਵੇਲੀ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਪਾਇਰੋਪੋਟੇਰਾ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੇਸੈਂਸ. ਇਲੈਡੋਪਸਿਸ ਰੁਫੀਪੇਨਿਸ. ਸਲੇਟੀ-ਚੀਕਿਆ ਮਾ mouseਸ ਥੈਮੀਲੀਆ.

ਪਿਨੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ logਨਲਾਈਨ ਤਰਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਚੈਕਰ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਹੈ. ਖੇਡ ਕਲਪਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

20 2020 | ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ onlineਨਲਾਈਨ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ.

Pin
Send
Share
Send
Send