ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਜੰਗਲ ਵੀਰੋ ਐਸਪੇਰੀਟੋ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਡਿਕਟਨੇਅਰ ਰਸੇਸ-ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ. 2013.

  • ਜੰਗਲ
  • ਜੰਗਲ ਹਾਈਸੀਥ

ਰਿਕਾਰਡੇਜ਼ ਡੀ ਆਉਟਰਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੇਅਰਸ:

ਜੰਗਲ ਵੀਰੇਓ ਐਸਪਰਿਟੋ - ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜੁਕੀਨੁਕ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ - ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜੁਕੀਨੁਕ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ - ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜੁਕੀਨੁਕ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗੇਰੇਟ - ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜੁਕੀਨੁਕ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜ਼ਿਨੁਕ - ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗੇਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਸਕ੍ਰੂਜ਼ਿਨੁਕਸ… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਸਾਦੇ antvireo - ਪੈਪ੍ਰੋਸੋਜੀ ਸਕ੍ਰੂਜੁਕੀਨੁਕ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂਗਲ. ਸਧਾਰਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਓਲੀਵਗਰੇਅਰ ਵੌਰਗ੍ਰਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਜੰਗਲ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਗੋਰਗੇਰੇਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟੈਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ……

Pin
Send
Share
Send
Send