ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਨੰਗਾ-ਚਿਹਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ-ਖਾਣ ਵਾਲਾ - ਮੈਲੀਪੋਟਸ ਜਿਮਨਾਪਸ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਰਸੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਕਦ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ,
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਪਦਾਰਥ: ਪਲਾਸਟਿਕ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 3.3 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2 ਸੈ.ਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 2.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਬੇਜ
ਦੇਸ਼: ਚੀਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 712 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਆਧੁਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 2.9 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 1.5 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 2.4
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਫਲੈਟ
ਸ਼ੇਡ: ਗਿਰੀ
ਦੇਸ਼: ਇਟਲੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 989 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਆਧੁਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 2 ਸੈ.ਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2.7 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 1.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਡੱਬਾ
ਸ਼ੇਡ: ਕਾਲਾ
ਦੇਸ਼: ਰੂਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 890 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਆਧੁਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 2.1 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2.7 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 1.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਡੱਬਾ
ਸ਼ੇਡ: ਚਿੱਟਾ
ਦੇਸ਼: ਰੂਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 890 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਪਦਾਰਥ: ਪਲਾਸਟਿਕ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 3.3 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2 ਸੈ.ਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 2.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਸੋਨਾ
ਦੇਸ਼: ਚੀਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 712 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਪਦਾਰਥ: ਪਲਾਸਟਿਕ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 4 ਸੈ.ਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2.1 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 3.2
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਬੇਜ
ਦੇਸ਼: ਚੀਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 876 RUB / m2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 3.5 ਸੈ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2.2 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 2.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਭੂਰਾ
ਦੇਸ਼: ਰੂਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 1067 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਆਧੁਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 2.1 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 1.3 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 1.5
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਫਲੈਟ
ਸ਼ੇਡ: ਗਿਰੀ
ਦੇਸ਼: ਇਟਲੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 813 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਇੱਕ ਬਜਟ ਵਿਕਲਪ
ਸ਼ੈਲੀ: ਆਧੁਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 3.8 ਸੈ.ਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 1.5 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 3.1
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਫਲੈਟ
ਸ਼ੇਡ: ਗਿਰੀ
ਦੇਸ਼: ਇਟਲੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 1034 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਮੱਧ ਭਾਗ
ਸ਼ੈਲੀ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 4.2 ਸੈਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 3.1 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 3.4
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਸਿਲਵਰ
ਦੇਸ਼: ਰੂਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 2075 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਕਿਸਮ: ਮੱਧ ਭਾਗ
ਸ਼ੈਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਪਦਾਰਥ: ਲੱਕੜ
ਫਰੇਮ ਚੌੜਾਈ: 3.8 ਸੈ.ਮੀ.
ਫਰੇਮ ਉਚਾਈ: 2.6 ਸੈਮੀ.
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਨਾ ਚੌੜਾਈ: 3
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: ਕਲਾਸੀਕਲ
ਸ਼ੇਡ: ਸੋਨਾ
ਦੇਸ਼: ਰੂਸ
ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਕੰਮ ਸਮੇਤ): 1599 ਆਰਯੂਬੀ / ਐਮ 2

ਉਪਲਬਧਤਾ: ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Pin
Send
Share
Send
Send