ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਐਸਪੇਰਿਟੋ

Pin
Send
Share
Send
Send


ਡਿਕਟਨੇਅਰ ਰਸੇਸ-ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ. 2013.

  • ਧੱਬੇ ਨਿਗਲ
  • ਸਪਾਟ ਆਈਬਿਸ

ਰਿਕਾਰਡੇਜ਼ ਡੀ ਆਉਟਰਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੇਅਰਸ:

ਸਪੋਰੇਟ ਵੀਰੇਓ ਏਸਪੇਰੀਟੋ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਫਲੇਕਨਬ੍ਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡੀਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

dėmėtakrūtė skruzdinukė - ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਟੈਚੇਟੀ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟੈਨੀਸ ਟਰਮੀਨਸ - ……

ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੇਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ……

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੇਖੋ:

ਸਪੋਰੇਟ ਵੀਰੇਓ ਏਸਪੇਰੀਟੋ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਫਲੇਕਨਬ੍ਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬਰੇਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡਿਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰੋਇਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਦਿਨੀਮ ਆਡੋਨੇਸ

dėmėtakrūtė skruzdinukė - ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਾਈਟਸ ਜੂਲੋਜੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡੀਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬਟਾਰਾ ਟੈਚੇਟੀ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨਸ - ……

ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੇਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ - dėmėtakrūtė skruzdinukė statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਡੀਸੀਥਾਮਨਸ ਸਟਿਕੋਥੋਰੇਕਸ ਐਂਗਲ. ਸਪਾਟ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਟੀਵਾਇਰੋ ਵੋਕ. ਫਲੇਕਨਬਰਸਟਵੌਰਜਲਿੰਗ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਸਪਾਟਡ ਵੀਰਿਓਨਿਕ ਏਸਪੇਰੀਟੋ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਬੱਤਰਾ ਤਾਚੇ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ……

Pin
Send
Share
Send
Send