ਪੰਛੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਪੋਨੇਪੀਅਨ ਅਪਲੋਨੀਸ / ਅਪਲੋਨੀਸ ਪੇਲਜ਼ਲਨੀ

Pin
Send
Share
Send
Send


| ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ - ਓਰਨੀਥੋਲੋਜੀ ਤੇ ਲੇਖ. ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਬਰੂਨੇਨੀਕੈਪੀਲਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸੀਅਨ ਐਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਓਪਕਾ ..

ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:

ਐਪਲੋਨੀਸ ਗ੍ਰਾਂਟ - geltonakis aplonis statusas ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਮਾਇਸਟੇਸੀਆ, ਰਿਨੋਪਸਰ ਮਾਇਸਟੇਸੀਅਸ ਐਂਗਲ. ਪੀਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਮਿਮਿਕਸਟਰ, ਐਮ ਰਸ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੌਰਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੀਓਨੇਸ

ਨੋਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ - † ਨਾਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ ... ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ

ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ -? ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਿੰਗਡਮ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਕੋਰਡੇਟਸ ਸਬ ਟਾਈਪ: ਵਰਟੀਬਰੇਟਸ

ਐਪਲੋਨਿਸ - ਅਪੋਲੋਨੀਆਈ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਰਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਪਲੋਨੀਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੋਰਨ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਵਾਰਨੋਨੀਨੀਏ ਸਿਓਰੇਸਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਸ ਗੀਸਮਿੰਕਸ ਸਿਓਰੇਸਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਐਟੋਲਿਨਿਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ... ... ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਆਡੀਓਨੇਸ

ਸਮੋਆਨ ਅਪਲੋਨੀਸ - ਸਮੋਜੀਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਐਟਰਿਫਸਕਾ ਐਂਗਲ. ਸਮੋਅਨ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਸਮੋਸਟਰ, ਐਮ ਰਸ. ਸਮੋਆਨ ਅਪਲੋਨੀਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੋਰਨੇ ਡੀ ਸਮੋਆ, ਐਮ ਰਿਆਈਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ ... ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਚਿੱਟੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਐਪਲੋਨਿਸ - ਬਾਲਟਾਕੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਬਰੂਨੇਇਕੈਪਿਲਸ, ਰਾਈਨੋਸਪਰ ਬਰੂਨੇਇਕਪਿਲਸ ਐਂਗਲ. ਚਿੱਟੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਵੇਈਓਗੇਨਸਟਾਰ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਚਿੱਟੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਐਪਲੋਨਿਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੌਰਨ ਆਕਸ ਯੇਕਸ ਬਲੈਂਕਸ, ਐਮ ਰੇਯੀਆਈ: …… ਪਾਕੀਨੀ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ žਡੋਨੇਸ

ਛੋਟਾ ਐਪਲੋਨਿਸ - ਐਪਲੋਨੀਸ ਜੀਸਮਿੰਿੰਕਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਕੈਂਟਰੋਇਡਜ਼ ਐਂਗਲ. ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ ਗਾਉਣਾ. ਸਿੰਗਸਟਾਰ, ਐਮ ਰਸੂ. ਛੋਟਾ ਏਪਲੋਨਿਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੌਰਨ ਚੈਂਟੀਅਰ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ ... ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

rarothong aplonis - ਕੁਕੋ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸਸ ਟੀ ਸ੍ਰੇਟਸ ਜ਼ੂਲੋਗਿਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਿਨੇਰੇਸੈਂਸ ਐਂਗਲ. ਰਾਰਾਟੋਂਗਾ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਰਾਰੋਟੋਂਗਸਟਰ, ਐਮ ਰਸ. ਰੈਰੋਟੋਂਗਿਅਨ ਅਪਲੋਨੀਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੌਰਨੇ ਡੀ ਰੈਰੋਟੋਂਗਾ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ… ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਰਾਵੇਨ ਅਪਲੋਨੀਸ - ਵਾਰਨਿਨਿਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਕੋਰਵਿਨਾ ਐਂਗਲ. ਕੋਸਰੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਰਬੇਨਸਟਾਰ, ਐਮ ਰਸ. ਰਾਵੇਨ ਅਪਲੋਨੀਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੋਰਨੇ ਡੀ ਕੁਸੈਈ, ਐਮ ਰਿਆਈਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ ... ਪਾਕਸੀਆਈ ਪਾਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਐਟਲ ਐਪਲੋਨਿਸ - ਐਟੋਲਿਨਿਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਫੇਡੈਂਸਿਸ ਐਂਗਲ. ਐਟੋਲ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਐਟਲੋਸਟਾਰ, ਐਮ ਰਸ. ਐਟਲ ਐਪਲੋਨਿਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੋਰਨੇ ਡੇਡ ਫੇਡ, ਐਮ ਰਿਆਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ ... ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਨੋਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ - ਨੋਰਫੋਲਕਿਨਿਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟੇਟਸ ਟੀ ਸਰਜਿਟ ਜ਼ੂਲਗੀਜਾ | ਵਰਦੀਨਸ ਐਟੀਟਿਕਮੇਨੇਸ: ਬਹੁਤ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਫੂਸਕਾ ਐਂਗਲ. ਨਾਰਫੋਕ ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਤਸਮਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਵੋਕ. ਨਾਰਫੋਕ ਸਟਾਰ, ਐਮ ਆਰ ਐਸ. ਨਾਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ, ਐਮ ਪ੍ਰੈਂਕ. ਸਟੋਰਨੇ ਡੀ ਨੋਰਫੋਕ, ਐਮ ਰਿਆਈਈ: ਪਲੇਟਨੀਸ ਟਰਮੀਨੇਸ - ਅਪਲੋਨੀਆਈ ... ਪਾਕੀਨੀ ਪਵਾਡਿਨੀਮ ਓਡੋਨੇਸ

ਲੇਖ ਸਰੋਤ:

ਅੱਖਰ C ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ namedੁਕਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ, ਜਾਂ ਬੁਲੇਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਪਲੋਨਿਸ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਈਆ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ 9 ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਲੈਟ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਡਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੈ. ਨੀਯੁ ਆਈਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਆਫ ਦਿ ਵਰਲਡ. ਜਾਂ ਪੈਲੇਸ, ਕੋਮੋਰੈਂਟਸ. 116. ਹਾਸੇ ਉੱਲੂ, ਜਾਂ ਨਿ Zealandਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੁਲ ਆੱਲੂ. 118. ਬੁਲੇਰੋਵ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਪਲੋਨਿਸ, ਜਾਂ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਟਾਰਲਿੰਗ.

ਐਨਬੀਆਰਟੀ ਓਬੀਆਰ 2249991.pdf.

ਧਾਤੂ ਐਪਲੋਨਿਸ - ਅਪਲੋਨੀਸ ਮੈਟਲਿਕਾ. ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਹੈ - ਲੈਂਪ੍ਰੋਟੋਰਨਿਸ ਸਪਲੇਂਡੀਡਸ. ਸ਼ੀਟ 1. ਬਾਲਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਸਰਕੌਪਸ ਕੈਲਵਸ ਲਾਲ-ਚਿਹਰਾ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਗਰੋਪਸਰ ਫਿਲਪੀਨਸਿਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਲਾਏ ਅਪਲੋਨੀਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

00016421.pdf ਐਫਐਸਸੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐੱਫ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.

ਮਲਯ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਪਲੋਨਿਸ - ਅਪਲੋਨੀਸ ਪੈਨਨੇਨਸਿਸ. ਆਈਯੂਸੀਐਨ ਐਲ.ਸੀ. ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਲੋਸੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ. ਪ੍ਰਾਗ 10 4. ਲਾਲ-ਖੰਭੇ ਲੰਬੇ-ਪੂਛ ਸਟਾਰਲਿੰਗ - ਓਨੀਕੋਗਨਾਥਸ. ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਮਾਈਨਾਹ ਬਰਡ ਵਾਲਪੇਪਰ ਐਚਡੀ v ਨੂੰ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਬੁਝਾਰਤ ਪੰਛੀ ਪਲਟਦੇ ਮਾਲੇਈ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਮਾਲੇ ਐਪਲੋਨੀਸ 85690. ਫਿਲਪਾਈਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟ. ਸੰਤਰੀ-ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿੰਚ ਫੁੱਲ ਲੜਕੀ ਪੀਲੇ-ਮੁਖੀ ਫਿੰਚ ਫੁੱਲ ਲੜਕੀ ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਨੋਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ ਵੱਡੇ-ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਫਿੰਚ. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟੀਰੋਸੌਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ. ਗ੍ਰੇ-ਹੈਡਡ ਸਾਈਡਰ ਗ੍ਰੇ-ਹੈਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਸਲੇਟੀ-ਹੈਡ ਬੈਲਫਿੰਚ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਪਿਪਿਟਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼. ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੌਨਾ. ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਿੰਗ ਲੈਟ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਮਾਰਵਰਨਾਟਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਅਪਲੋਨੀਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ.

ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਐਪਲੌਨਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ.

ਮਾਲੇਈ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਪਨਾਏਨਸਿਸ С f C 94. ਬਾਲਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਸਰਕੌਪਸ ਕੈਲਵਸ ਯੂ ਐਫ - 95. ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਇਨਾ ਗ੍ਰੈਕੁਲਾ ਰਿਆਲਿਓਸਾ - ਯੂ ਐਫ 96. ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ: ਵਿਧੀਗਤ ਤਜਰਬਾ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਸ. ਸਟਾਕ ਫੋਟੋਆਂ, ਰਾਇਲਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ. ਜੀਨਸ: ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼, ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼, ਅਪਲੋਨੀਸ ਜੀਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ. ਧਾਤੂ ਐਪਲੌਨਿਸ, ਜਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਪਲੋਨੀਸ. ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼, ਜਾਂ ਗੂਆ 2, ਗ੍ਰੈਲੀਨੀਡੀਅ ਮੈਗਪੀ ਲਰਕਸ 4, ਕ੍ਰੈਕਟੀਸੀਡੇ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਰ ਅਰਕੁਡਾ ਅਰਮਾ ਅਰਸਰੀ ਅਰੇਟਿੰਗ ਆਰਗਸ ਅਰਮੋਨ ਆਰਟਮ ਅਰੁਨਾ.

279884.pdf ਮੇਰਾ.

ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਲੜਕੀ ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਨੋਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ ਬਿਗ-ਬਿਲਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਬੋਨੀਨਸਕੀ ਹੇਅਰਬਰਡ ਮਾਸਕਰੇਨਸਕੀ ਕ੍ਰੇਸਟ ਸਟਾਰਲਿੰਗ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਬਾਲਿਨੀਜ਼ ਸਟਾਰਲ ਲਿ Leਕੋਪਸਰ ਰੋਥਸ਼ਿਲਡੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਚਿੱਟੀ-ਬੇਲੀਡ ਲੇਨ ਐਕਰੀਡੋਥਰੇਸ ਜਾਵਨੀਕਸ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ. ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਐਪਲੋਨਿਸ. ਸੁਪਰਫੈਮਲੀ ਮਸਕੀਕਾਪੀਓਡੀਆ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ. ਆਮ ਮਾਇਨਾ, ਜਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਲੈਟ. ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਕੱ expੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਰੁਸੀਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨਿ Ni ਆਈਲੈਂਡ.

ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਨੋਰਫੋਕ ਅਪਲੋਨੀਸ ਲਾਰਜ-ਬਿਲਡ ਫਿੰਚ ਮਾਸਕਰੇਨਸਕੀ ਕ੍ਰੇਸਟਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਚਥਮ ਬੋਲੇਰੀਆ ਸਾਈਪ੍ਰਾਇਟ ਡਿੱਪਰ. ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਰਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ. ਡਾਉਨਲੋਡ ਸਟਾਕ ਫੋਟੋ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੁਫਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ. ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਬਰਡ ਪਾਰਕ, ​​ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਫੋਰਮ. ਮੋਲੁਕਨ ਮੈਗੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 1. ਰੂਸ ਸੁਲਾਵੇਸੀਅਨ ਮੈਗਪੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐੱਮ. 3. RUS ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਪਲੋਨੀਸ ਐਮ. 3.

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੰਕ 2013 ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਨੀਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਰਨਲ.

ਗ੍ਰੂਜ਼ੋਵਿਕ ਸਿਰਫ ਚਮਕਦਾਰ ਗਲੋਸੀ ਪੀਐਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਓਰਨੀਥ ਕਾਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਲੈਂਪ੍ਰੋਟੋਰਨਿਸ ਕੋਰਰਸਕੁਸ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਜੀਵਾਣੂ 3033 ਅਪਲੋਨੀਸ ਧਾਤੂ, ਧਾਤੂ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਪੋਲੋਨੀਸ, ਮਰਦ, ਨੰ. 9797, 9. ਐਕਸ.ਆਈ. 1879 ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਰੀਡ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ. 325 ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਰਿਸ਼ਾ ਪਸਲ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਚਰਵਾਹਾ ਡੈਬੋਇਸ ਪੈਲੇਨਟੋਲੋਜੀ. ਕ੍ਰਿਸਟਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ: ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਰੋਵ ਸਟਾਰਲਿੰਗ: ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਲਿ Blue ਕਬੂਤਰ: ਟੋਂਗਨ ਜਾਇੰਟ ਸਕਿੰਕ? ਰੇਵੇਨ ਅਪਲੋਨੀਸ:.

ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਛੀ. ਫੋਰਮਜ਼ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਨੈਵੀਗੇਟਰ.

ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਪਿਟਰ ਸ਼ੌਟਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟਿਸਟ ਮੋਹੋ ਓਅਹੁ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਿਆ ਗਿਆ. ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਲੈਟ. ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਿਨੇਰਾਸੈਂਸ ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਐਪਲੋਨੀਸ. ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਲੈਟ. ਸਿੰਗਡ ਸਟਾਰਲਟ ਲੈਟ. ਕਰੀਏਟੋਫੋਰਾ ਸਿਨੇਰੀਆ.

ITD000000000615657.pdf Book24.

ਮਲਾਏ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਪਲੋਨੀਸ - ਅਪਲੋਨੀਸ ਪਨੇਨੇਸਿਸ ਆਈਯੂਸੀਐਨ ਐਲਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਲੋਸੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਗ 5 ਲਾਲ-ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ - ਓਨੀਕੋਗਨਾਥਸ. ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਸਟਪਸ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਹਨ. ਜੀਨਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਅਪਲੋਨੀਸ ਜੀਨਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਅਪਲੋਨੀਸ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਨੀਸ. ਜੀਨਸ ਮੈਗਪੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਜੀਨਸ ਮੈਗਪੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਫੋਟੋ ਬੇਸਲੋਰਨਿਸ. ਜੀਨਸ ਮੱਝ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਏ ਜਾਨਵਰ: ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ. ਅੰਤਰਾਲ: 0:58. ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਸਟਾਈਲਨੀਡੇ ਲਾਈਫਗੈਲਗ. ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਮਾਇਨਾਹ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਗਸ ਅਤੇ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਵਿਡਜ਼, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਓਰੀਓਲਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸਿਕਸ ਨਹੀਂ. 100-134 ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਕੀਪੇਲੇਗੋ ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨਿue ਟੋਂਗਾ. ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਮਕਦਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਗਸ, ਜਾਂ ਮਲਾਏ ਐਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਪਨੇਨੇਸਿਸ. ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ. ਕਾਲੀਮਾਨਟਨ.

ਯਾਰੋਸਲਾਵਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਛੀ 8.79 ਐਮਬੀ ਬਰਡ.

ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਪੌਲੀਨੇਸੀਅਨ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੋਟ ਵਿਸਲਰ ਲਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਮਕਦਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਗਸ, ਜਾਂ ਮਾਲੇਈ ਅਪਲੋਨੀਸ. ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਟੀਰੀਫਸਕਾ ਰਾਰੋਟੋਂਗਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਿਨੇਰੇਸੈਂਸ ਹਰਟਲਾਬ ਏਟ ਫਿੰਸਚ, 1871 ਅਪਲੋਨੀਸ.

ਮੱਛੀ ਯੂਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ.

ਅਪਲੋਨੀਸ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਬਰੂਨੇਨੀਕੈਪੀਲਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸੀਅਨ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਓਪੈਕਾ ਅਪਲੋਨੀਸ. ਮੋਲੁਕਨ ਮੈਗਪੀ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਅਨੁਵਾਦ. ਜੀਨਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਅਪਲੋਨੀਸ ਸੁਲਾਵੇਸੀਅਨ ਮੈਗਪੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਬੈਸੀਲੋਰਨਿਸ ਸੇਲੇਨਸਿਸ, ਹੈਲਮੇਟ ਮੈਗਪੀ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਬੇਸੀਲੋਰਨਿਸ. Birdsਨਲਾਈਨ ਪੰਛੀ, ਪਲੈਜ, ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਮਲਾਏ ਐਪਲੋਨੀਸ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰੋ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1676. ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਜੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗਜ਼ ਮਲਿਆਈ ਅਪਲੋਨੀਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ,.

ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕੁਰੀਅਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ.

ਬੁਲੇਰੋਵ ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਐਪਲੋਨਿਸ, ਜਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਸਟਾਰਲਿੰਗ. 120 ਐਰੋਲੀਨੋ ਤੋਤਾ. 122. ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਤਾ. 124. ਹਵਾਈ ਫੁੱਲ ਗਰਲ ਮੈਮੋ. ਡੈਲਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਕੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ. 4342, ਅਪਲੋਨੀਸ ਇਨਸੂਲੇਰਿਸ, ਰੇਨੇਲ ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਰੇਨੇਲ ਸਟਾਰਲਿੰਗ. 4343, ਅਪਲੋਨੀਸ ਮੈਗਨਾ, ਲੋਂਗ ਟੇਲਡ ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਲੋਂਗ-ਟੇਲਡ ਐਪਲੋਨਿਸ, ਬਿਅਕ ਸਟਾਰਲਿੰਗ.

ਪਿਨੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ logਨਲਾਈਨ ਤਰਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ, ਚੈਕਰ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਹੈ. ਖੇਡ ਕਲਪਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!

20 2020 | ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ onlineਨਲਾਈਨ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ.

Pin
Send
Share
Send
Send